Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường chúng tôi có một yêu cầu đặc biệt sau: số giáo viên bộ môn không được phép dạy đồng thời quá 2/3 quân số. Phần mềm TKB có đáp ứng được điều đó không?
15/02/2006

Trả lời:
Hoàn toàn làm được. Giả sử yêu cầu trên là thuộc về các giáo viên bộ môn Toán. Cũng giả sử rằng số giáo viên toán trong nhà trường là 30. Khi đó ta chỉ việc đặt tính chất "Số phòng học" của môn Toán là 20 (=2/3 của 30). Điều kiện này đảm bảo rằng tại một thời điểm chỉ có cùng lắm là 20 giá viên Toán cùng dạy trên lớp, và do đó phải có khoảng 10 giáo viên Toán thuộc diện "dự phòng".URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=73

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn