Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường tôi có một số lớp đặc biệt số giờ phân công khác với số giờ môn chuẩn được nhập trong lệnh Số tiết chuẩn môn học. Điều này có ảnh hưởng gì đến việc xếp TKB?
15/02/2006

Trả lời: Việc phân công khác với số giờ môn chuẩn được nhập trong lệnh Số tiết chuẩn môn học không hề ảnh hưởng tới việc xếp TKB của trường bạn. Số tiết chuẩn được đưa ra nhằm hỗ trợ cho thao tác nhập phân công giảng dạy. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra xem bảng PCGD có được nhập đầy đủ không bằng cách kiểm tra, so sánh số giờ được phân công với số tiết mặc định.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=79

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn