Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu - TKB 6.5 - 20 Câu hỏi & Trả lời (Câu 1 - Câu 10)
05/06/2007

Phần I: Câu hỏi

1. Đề nghị công ty giải thích rõ hơn cho chúng tôi về sự giống nhau và khác nhau giữa hai loại lớp học: lớp học 2 buổi và lớp học 2b mới được đưa vào từ phiên bản mới TKB 6.5.

2. Phiên bản mới TKB 6.5 có thay đổi khuôn dạng dữ liệu so với TKB 6.0 hay không? Nếu có thì các thay đổi này là gì?

3. Công ty có thể trình này nhanh các tính năng mới của phần mềm TKB 6.5 so với phiên bản 6.0 trước đây.

4. Một lớp học đã được khai báo học 2 buổi trong phiên bản TKB 6.0 thì nay có thể được chuyển đổi nhanh sang loại lớp 2b được không?

5. Vì sao trong màn hình Class 2b View, chúng tôi không thể nhìn thấy các lớp học 2 buổi trong nhà trường. Điều này có gì mâu thuẫn với cách gọi lớp 2b (2 buổi) hay không?


6. Chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu khi tiếp xúc với rất nhiều từ và khái niệm mới như phòng học bộ môn, phòng học đa năng, phòng học truyền thống, cạnh đó còn có các từ khác như lớp học truyền thống, lớp đặc biệt. Bây giờ trong TKB 6.5 lại xuất hiện các khái niệm càng khó hiểu hơn như lớp học 1 ca, lớp học 2 ca, lớp học 2 buổi, lớp 2b. Có thể giải thích rõ hơn các cụm từ trên được không?

7. Một phòng học truyền thống buổi sáng dùng cho một lớp sáng nào đó, ví dụ 9A. Khi đó từ dữ liệu phần mềm có thể biết được hay không rằng phòng học này buổi chiều dành cho lớp nào?

8. Theo tôi hiểu thì lớp 2b là lớp học 2 buổi học nhưng chỉ dùng 1 bảng PCGD chung. Như vậy bắt buộc giáo viên môn học phải dạy lớp học này cả sáng và chiều. Điều này có đúng không?

9. Trong lệnh 2b View của phiên bản mới chúng tôi thấy có thể nhìn thấy thời khóa biểu một lớp học cả hai buổi trên màn hình. Vậy có thể thực hiện được hay không lệnh kéo thả chuyển một tiết từ buổi học này sang buổi học khác được hay không?

10. Đề nghị công ty giải thích cho chúng tôi rõ nghĩa của từ “truyền thống” trong hai khái niệm: lớp học truyền thống và phòng học truyền thống.

Phần II: Trả lời

Câu hỏi 1

Đề nghị công ty giải thích rõ hơn cho chúng tôi về sự giống nhau và khác nhau giữa hai loại lớp học: lớp học 2 buổi và lớp học 2b mới được đưa vào từ phiên bản mới TKB 6.5.

Trả lời

Đúng là từ phiên bản mới TKB 6.5 chúng tôi đã đưa ra một khái niệm mới: lớp 2b mặc dù trước đây đã có khái niệm lớp học 2 buổi. Vậy thì hai loại lớp học này giống nhau và khác nhau ở chỗ nào.

Giống nhau:

- Đây đều là các lớp học sẽ được học cả 2 buổi sáng và chiều trong nhà trường. Các lớp này sẽ hiện trong danh sách lớp học cả sáng và chiều.

Khác nhau:

- Lớp học 2 buổi (cũ) có hai bảng PCGD sáng chiều riêng biệt, độc lập. Còn lớp 2b (mới) thì sẽ được phân công PCGD trong một bảng duy nhất (lệnh PCGD 2b). Đây là đặc điểm khác biệt duy nhất giữa hai loại lớp học này. Tuy nhiên sự khác biệt này là rất cơ bản.

- Khi xếp Thời khóa biểu, người xếp trên các lớp 2 buổi (cũ) sẽ tư duy như trên các lớp sáng, chiều độc lập. Tiết học không thể dịch chuyển từ sáng sang chiều và ngược lại. Còn đối với lớp 2b, người xếp thời khóa biểu phải tư duy thống nhất sáng/chiều và cho phép dịch chuyển, chuyển đổi tiết học từ sáng sang chiều và ngược lại một cách tự do. Do vậy tư duy quan sát và suy nghĩ xếp thời khóa biểu của hai loại lớp này là khác nhau khá nhiều.

Câu hỏi 2

Phiên bản mới TKB 6.5 có thay đổi khuôn dạng dữ liệu so với TKB 6.0 hay không? Nếu có thì các thay đổi này là gì?

Trả lời

Dữ liệu của phiên bản mới TKB 6.5 hoàn toàn không thay đổi so với phiên bản 6.0 trước đây. Chúng tôi đã từng trình bày quan điểm của mình là việc nâng cấp phiên bản trong phạm vi các chữ số thập phân sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu.

Câu hỏi 3

Công ty có thể trình này nhanh các tính năng mới của phần mềm TKB 6.5 so với phiên bản 6.0 trước đây.

Trả lời

Phiên bản TKB 6.5 có những điểm mới sau đây:

- Đưa ra khái niệm mới: lớp học 2b.

- Gắn liền với lớp 2b sẽ có 4 lệnh mới hoàn toàn: nhập lớp 2b, nhập tiết chuẩn cho các lớp 2b, nhập PCGD lớp 2b và 2b View dùng để quan sát và xếp thời khóa biểu cho lớp 2b.

- Lần đầu tiên đưa ra các công cụ và chức năng đánh giá thời khóa biểu giáo viên trong quá trình tinh chỉnh dữ liệu (bằng các lệnh kéo thả trên thời khóa biểu).

- Cải tiến lệnh CX (xếp 1 tiết có điều kiện) với các thuật toán áp dụng mới cho lệnh này là FPR và DPR.

- Bổ sung lệnh cho phép xem, quan sát và in thời khóa biểu của các phòng học truyền thống.

- Sửa đổi và nâng cấp một số lệnh của TKB 6.5.

Câu hỏi 4

Một lớp học đã được khai báo học 2 buổi trong phiên bản TKB 6.0 thì nay có thể được chuyển đổi nhanh sang loại lớp 2b được không?

Trả lời

Không thể được. Một lớp học 2 buổi theo kiểu cũ không thể chuyển đổi tự động sang loại lớp 2b. Để tạo được lớp 2b bắt buộc phải khởi tạo lại từ đầu. Chú ý rằng các lớp 2 buổi (cũ) về bản chất khác với lớp 2b (mới) ở cách phân công chuyên môn và cách xếp thời khóa biểu trên thực tế.

Câu hỏi 5

Vì sao trong màn hình Class 2b View, chúng tôi không thể nhìn thấy các lớp học 2 buổi trong nhà trường. Điều này có gì mâu thuẫn với cách gọi lớp 2b (2 buổi) hay không?

Trả lời

Đúng là mới thoạt nhìn chúng ta tưởng sẽ thấy sự mâu thuẫn. Nhưng thực chất không phải như vậy. Màn hình 2b View dùng để xem, tinh chỉnh và xếp thời khóa biểu cho các lớp 2b. Trên màn hình chúng ta nhìn thấy các lớp này đồng thời cả 2 buổi học. Ngoài các lệnh bình thường (tương tự như trong màn hình Main Loop) chúng ta sẽ thấy một số lệnh mới đặc thù riêng cho các lớp 2b. Ví dụ chúng ta có thể kéo thả để tinh chỉnh một tiết từ buổi sáng sang buổi chiều và ngược lại. Điều này không bao giờ làm được đối với các lớp kiểu cũ (cả các lớp 2 buổi cũng vậy).

Câu hỏi 6

Chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu khi tiếp xúc với rất nhiều từ và khái niệm mới như phòng học bộ môn, phòng học đa năng, phòng học truyền thống, cạnh đó còn có các từ khác như lớp học truyền thống, lớp đặc biệt. Bây giờ trong TKB 6.5 lại xuất hiện các khái niệm càng khó hiểu hơn như lớp học 1 ca, lớp học 2 ca, lớp học 2 buổi, lớp 2b. Có thể giải thích rõ hơn các cụm từ trên được không?

Trả lời

Đúng là lần đầu tiên tiếp xúc với phần mềm chúng ta sẽ nhìn thấy các khái niệm mới nghe có thể dẫn đến sự nhầm lẫn: lớp 1 ca, lớp 2 ca, lớp 2 buổi và bây giờ là lớp 2b. Chúng tôi xin giải thích thật rõ hơn ý nghĩa của các cụm từ trên tại đây:

- Lớp học 1 ca: là các lớp học chỉ học sáng hoặc chiều. Các lớp này sẽ chỉ xuất hiện trong một danh sách lớp sáng hoặc chiều. Mỗi lớp sẽ tương ứng với một bảng PCGD.

- Lớp học 2 ca hay lớp học 2 buổi: là các lớp học cả 2 buổi sáng và chiều nhưng có PCGD sáng, chiều độc lập với nhau.

- Lớp học 2b: là loại lớp học 2 ca đặc biệt với tính chất là có chung duy nhất một bảng PCGD dùng cho cả sáng, chiều. Trong các mô hình trước đây của phần mềm TKB (từ 6.0 trở về trước) tất cả các lớp học đều tách riêng phần PCGD sáng, chiều. Do vậy các lớp 2b trong phiên bản mới này thực sự là một khái niệm mới cần được các nhà trường hiểu rõ khi sử dụng.

Câu hỏi 7

Một phòng học truyền thống buổi sáng dùng cho một lớp sáng nào đó, ví dụ 9A. Khi đó từ dữ liệu phần mềm có thể biết được hay không rằng phòng học này buổi chiều dành cho lớp nào?

Trả lời

Không thể biết được. Trong phần mềm TKB không có đối tượng phòng học truyền thống theo nghĩa bình thường. Chỉ có khái niệm phòng học bộ môn, phòng học đa năng.

Câu hỏi 8

Theo tôi hiểu thì lớp 2b là lớp học 2 buổi học nhưng chỉ dùng 1 bảng PCGD chung. Như vậy bắt buộc giáo viên môn học phải dạy lớp học này cả sáng và chiều. Điều này có đúng không?

Trả lời

Bạn đã hiểu hoàn toàn chính xác.

Câu hỏi 9

Trong lệnh 2b View của phiên bản mới chúng tôi thấy có thể nhìn thấy thời khóa biểu một lớp học cả hai buổi trên màn hình. Vậy có thể thực hiện được hay không lệnh kéo thả chuyển một tiết từ buổi học này sang buổi học khác được hay không?

Trả lời

Hoàn toàn có thể được và đây chính là điểm khác biệt rõ rệt giữa 2b View và các lệnh xem, tinh chỉnh dữ liệu khác của phần mềm.

Câu hỏi 10

Đề nghị công ty giải thích cho chúng tôi rõ nghĩa của từ “truyền thống” trong hai khái niệm: lớp học truyền thống và phòng học truyền thống.

Trả lời

Câu hỏi của bạn rất thú vị vì chữ “truyền thống” trong hai khái niệm do bạn hỏi lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

1. Về khái niệm lớp học truyền thống và lớp học đặc biệt.

Lớp học truyền thống là lớp học theo mô hình cổ điển trong đó mỗi lớp sẽ gắn cứng với một phòng học cố định. Khi xếp thời khóa biểu cho lớp này chúng ta không cần quan tâm đến phòng học của chúng.

Ngược lại lớp học đặc biệt là các lớp học không được gắn với một phòng học cổ điển mà được gắn với một phòng học bộ môn nào đó. Các lớp đặc biệt xuất hiện trong mô hình nhà trường mới với phòng học bộ môn và đa năng. Khái niệm lớp học đặc biệt được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản 5.5.

2. Khái niệm phòng học truyền thống và phòng học bộ môn/đa năng.

Khái niệm phòng học được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản 5.5. Trong phần mềm TKB chỉ có khái niệm phòng học bộ môn / đa năng là các đối tượng quản lý của phần mềm. Trong phần mềm không có đối tượng phòng học truyền thống, tuy nhiên chúng tôi vẫn nhắc đến từ này để muốn chỉ đến các phòng học được gắn cứng với các lớp học truyền thống đã nói đến ở trên.

Tóm lại cả hai trường hợp vừa trình bầy trên liên quan đến từ “truyền thống” đều có liên quan trực tiếp đến mô hình lớp học cổ điển trong mô hình nhà trường phổ thông của Việt Nam.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=941

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn