Đồng vị - Nguyên tử khối - Hóa học 10

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: Khoa học & Stem>Hóa học
Tác giả: School@net
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Mô phỏng thuộc Chủ đề Đồng vị - Nguyên tử khối trong môn Hóa học 10. Ở mô phỏng này sẽ giúp ta: - Xác định "đồng vị" bằng cách sử dụng số khối, nguyên tử số, số proton, neutron và electron. - Với thông tin về nguyên tố đã cho, tìm khối lượng và tên của đồng vị. - Tìm bằng chứng để ủng hộ hoặc bác bỏ phát biểu: "Trong tự nhiên, cơ hội để tìm thấy đồng vị của mọi nguyên tố đều như nhau". - Tìm nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố khi biết tỉ lệ và khối lượng của các đồng vị. - Tiên đoán khối lượng và tên đồng vị khi biết số proton, neutron và electron. - Tiên đoán nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố khi biết tỉ lệ của các đồng vị. ---------- Nguồn: https://phet.colorado.edu/vi/

Xem chi tiết