Hóa học: Sự thay đổi trạng thái

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác

Xem chi tiết

Bài viết liên quan