Địa lý: Ô nhiễm

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên

Xem chi tiết

Bài viết liên quan